Τηλέφωνο

210 2829140

Ωράριο

09:00 - 18:00

E-mail

info@thermis.com.gr

Inox Συμπυκνωτές για επαύξηση απόδοσης λεβήτων

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΙΣ

Οι εναλλάκτες θερμότητας  ΘΕΡΜΙΣ, είναι θερμικές συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας, που εκμεταλλεύονται τη θερμοκρασία των καυσαερίων του λέβητα.

Η κατασκευή τους προέκυψε, για να υπάρξει συμμόρφωση στην Ευρωπαϊκή οδηγία  813/2013 που προβλέπει την αύξηση του βαθμού απόδοσης των λεβήτων με αναφορά στην ανώτερη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου, σε αντιδιαστολή με τα όσα ίσχυαν, που ο βαθμός απόδοσης είχε αναφορά στη κατώτερη θερμογόνο δύναμη. Επίσης σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία ,υπάρχει έλεγχος στη ποιότητα των καυσαερίων και ένα βασικό συστατικό τους, το NOx, μειώνεται  κάτω από 120 mg/kW για καύση πετρελαίου και 56 mg/kW για καύση Φυσικού Αερίου.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, βασικός στόχος της οδηγίας 813/2013 είναι η προστασία του περιβάλλοντος και κατ΄ επέκταση εξοικονόμηση ενέργειας.

Έτσι, ο εναλλάκτης αποτελείσυνέχεια του λέβητα ως παρακολούθημα του.

Οι εναλλάκτης θερμότητας ΘΕΡΜΙΣ λειτουργούν και αποδίδουν, όταν το νερό επιστροφής της εγκατάστασης διέρχεται διαμέσου του εναλλάκτη από τη μία πλευρά και τα καυσαέρια του λέβητα διέρχονται, από την άλλη.

Η πτώση της θερμοκρασίας των καυσαερίων εντός του εναλλάκτη, είναι σημαντική και η θερμοκρασία εξόδου από τον εναλλάκτη κυμαίνεται περί τους  90 ͦ C σε πλήρες φορτίο του λέβητα, με θερμοκρασίες προσαγωγής – επιστροφής  νερού 80-60  ͦ C.

Σε θερμοκρασίες προσαγωγής – επιστροφής νερού  50-30  ͦ C, η θερμοκρασία των καυσαερίων είναι περί τους 50  ͦ C όπου έχουμε τη διαδικασία συμπύκνωσης.

Τα παραπάνω προκύπτουν από μετρήσεις μας, αλλά και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά  την πιστοποίηση των λεβήτων μας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 

Οι εναλλάκτες «ΘΕΡΜΙΣ» είναι τριών τύπων κατασκευής:

α) Κατακόρυφου τύπου, με σωλήνες Inox μέσα από τους οποίους διέρχονται τα καυσαέρια και περιβάλλονται από το νερό της εγκατάστασης.   

    Ισχύς 30-500 kW

 

β) Πλακοειδούς  τύπου, με panels  ειδικής διαμόρφωσης  Inox, εντός καταλλήλου κελύφους. Το νερό της εγκατάστασης διέρχεται μέσα από τα panels και τα καυσαέρια έξω από αυτά.

    Ισχύς 30-145 kW

 

γ) Σπειροειδούς  τύπου, με σωλήνα ειδικής διαμόρφωσης  Inox, εντός καταλλήλου κελύφους. Το νερό της εγκατάστασης διέρχεται μέσα από τον σωλήνα και τα καυσαέρια έξω από αυτόν.

    Ισχύς 20-45 kW

 

Δοκιμάζονται σε υδραυλική πίεση νερού 8 bar και λειτουργούν σε πίεση έως 4 bar. Το υλικό της τελικής καπνοδόχου να είναι inox ή PPF 120  ͦ C.

Απαραίτητο εξάρτημα του εναλλάκτη είναι το σιφόνι εξόδου και διάθεσης των συμπυκνωμάτων.

Το Inox σιφώνι που είναι τοποθετημένο στο κάτω μέρος του εναλλάκτη, πρέπει να είναι γεμίζει με νερό, πρίν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος. Η πλήρωση του σιφονιού μπορεί να γίνει και διαμέσου του εναλλάκτη, από ένα στόμιο καπνοδόχου.

Με την εφαρμογή των εναλλακτών, επιτυγχάνεται  αφ’ ενός η συμμόρφωση προς τη οδηγία  813/2013 και αφ’ ετέρου,  εξοικονόμηση ενέργειας έως 20 %.

Τεχνολογία θέρμανσης από το 1931